Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 198. sjednici, održanoj 07.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA 10. (DESETOJ) IZVANREDNOJ

SJEDNICI SKUPŠTINE GOSPODARSKOG DRUŠTVA

RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI IZRAVNO

SAZVANOJ OD STRANE OVLAŠTENOG DIONIČARA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Jasmini (Muhamed) Pašić daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 10. (desetoj) izvanrednoj sjednici Skupštine Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići izravno sazvanoj od strane ovlaštenog dioničara Federacije Bosne i Hercegovine - Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati dana 15.11.2019. godine.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda 10. (desete) izvanredne sjednice Skupštine Gospodarskog društva HMU "Banovići" d.d. Banovići, zakazane zadan 15.11.2019. godjne.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1275/2019

07. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.