Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19AR 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 198. sjednici, održanoj 07.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA 10. (DESETOJ) VANREDNOJ

SJEDNICI SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU

"BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI NEPOSREDNO

SAZVANOJ OD STRANE OVLAŠTENOG DIONIČARA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Jasmini (Muhamed) Pašić daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 10. (desetoj) vanrednoj sjednici Skupštine Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići neposredno sazvanoj od strane ovlaštenog dioničara Federacije Bosne i Hercegovine - Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati dana 15.11.2019. godine.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda 10. (desete) vanredne sjednice Skupštine Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići, zakazane za dan 15.11.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1275/2019

07. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.