Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 197. sjednici, održanoj 31.10'.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O VISINI PLAĆA DIREKTORA I NOVČANIH NAKNADA

ZA RAD U UPRAVNIM I NADZORNIM ODBORIMA

USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuje se visina plaća direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima ustanova socijalne zaštite koje su, sukladno Zakonu o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12), u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine i to:

a)     Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica -Drin,

b)     Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba -Bakovići,

c)     Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić,

d)     Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo i

e)     Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški.

 

 

II

 

 

Mjesečna neto plaća direktora ustanova socijalne zaštite iz točke I ove odluke utvrđuje se u rasponu od dvije do tri prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a odluku o visini mjesečne neto plaće direktora donose upravni odbori ustanova, sukladno rezultatima rada i financijskim mogućnostima ustanove.

 

 

III

 

 

Mjesečna novčana naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima ustanova socijalne zaštite iz točke I ove odluke utvrđuje se u visini 60% od prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za članove i 80% za predsjednike.

 

 

IV

 

 

Upravni odbori ustanova iz točke I ove odluke zadužuju se da u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove odluke usaglase dosadašnje odluke i ugovore kojima je regulisana visina plata direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima ustanova socijalne zaštite.

 

 

V

 

 

Sve neisplaćene plaće direktora i novčane naknade za rad u upravnim i nadzornim odborima iz točke I ove odluke do početka primjene ove odluke isplatit će se na temelju do sada važećih odluka upravnih i nadzornih odbora.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od prvog dana narednog mjeseca nakon stupanja na snagu.

 

 

V broj 1271/2019

31. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.