Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i S/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI, SADRŽAJU I PRIMJENI ŠUMSKOGOSPODARSKIH OSNOVA

 

 

I

 

 

U Odluci o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/14 i 45/18) (u daljnjem tekstu: Odluka) u točki II, na kraju stavka (2), briše se točka i dodaju riječi: "u pisanom i elektronskom editabilnom obliku".

U istoj točki, stavak (3) mijenja se i glasi:

"(3)   Izrađivač šumskogospodarsku osnovu dostavlja naručitelju u pisanom i elektronskom editabilnom obliku, uključujući sve atributne podatke i georeferencirane karte. Šumskogospodarska osnova, kao i svi njeni prateći dokumenti i podaci, trebaju biti kompatibilni sa Informacijskim sustavom šumarstva u Federaciji Bosne, i Hercegovine", a karte izrađene primjenom geografskog informacijskog sustava (GIS) u državnom koordinatnom sustavu GK6 (Gauss-Krugerov koordinatni sustav, zona 6)".

 

 

II

 

 

U točki IV Odluke iza stavka (2), dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

"Po donošenju šumskogospodarske osnove, korisnik šuma je dužan istu unijeti u Informacijski sustav šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine".

 

 

III

 

 

Točka V Odluke mijenja se i glasi:

"Šumskogospodarska osnova ne može se primjenjivati bez pribavljene suglasnosti Federalnog ministarstva i dok se ne unese u Informacijski sustav Šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine".

 

 

IV

 

 

U točki IXa Odluke iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

"Izvješće o realizaciji Šumskogospodarske osnove dostavlja se na obrascima koje izrađuje Federalno ministarstvo i isti se nalaze na web stranici Federalnog ministarstva".

 

 

V

 

 

U Elementima za izradu šumskogospodarske osnove (u daljnjem tekstu: Elementi), koji su sastavni dio Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova, u točki 1., stavak (1). iza rijeci "cjeline" dodaje se točka, a ostali dio teksta se briše.

U istoj točki stavak (2) briše se Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st (2), (3) i (4).

 

 

VI

 

 

U točki 2. Elemenata, podtočka d) mijenja se i glasi: "d) temeljne karakteristike metoda rada koje su se koristile u izradi šumskogospodarske osnove, spisak sudionika u izradi osnove po pojedinim poslovima izrade, spisak autora po      pojedinim poglavljima izrade elaborata/planova osnove, spisak kontrolora  izrade šumskogospodarske osnove, spisak korištene literature. U istoj točki dodaje se novi stavak (2) koji glasi: "Navedeni sadržaj uvodnog dijela je obvezujući ali ne limitira izrađivača da u ovom dijelu iznese sve okolnosti koje su bitne za gospodarenje šumama u okviru šumskogospodarske osnove".

 

 

VII

 

 

U točki 8. Elemenata stavak (5) podtočka c) koja glasi: "mješovite bukve i hrastova i" se briše. Dosadašnja podtočka d) postaje podtočka c).

 

 

VIII

 

 

Točka 11. Elemenata se mijenja i glasi:

"U svim kategorijama šuma stabla se svrstavaju u sljedeće vrste drveća: jela, šmrca, bijeli bor, crni bor, duglazija, ariš, ostali četinari, bukva, hrast lužnjak, hrast kitnjak, pitomi kesten, plemenite listače, voćkarice, ostale tvrde listače i ostale meke listače, kao i u sljedeće grupe drveća: sve četinjače zajedno, sve listače zajedno i sve vrste drveća zajedno."

 

 

IX

 

 

U točki 12. Elemenata iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"4. Prilikom taksacijskih snimanja prikupljanje podataka se vrši na koncentričnim krugovima određenog polumjera po pojedinim debljinskim razredima:

- debljinski razred 0-5 cm na polumjeru kruga 1,5 m (samo u izdanačkim šumama),

- debljinski razred 5-10 cm na polumjeru kruga 2,5 m,

- debljinski razred 11-20 cm na polumjeru kruga 4,5 m,

- debljinski razred 21-30 cm na polumjeru kruga 5,5 m,

- debljinski razred 31-50 cm na polumjeru kruga 9,0 m,

- debljinski razred 51-80 cm na polumjeru kruga 15,0 m,

- debljinski razred 81> cm na polumjeru kruga 25,0 m".

 

 

X

 

 

U točki 14. Elemenata, na kraju teksta briše se točka i dodaju se riječi "na razini šumskogospodarskog područja".

 

 

XI

 

 

U točki 16. Elemenata, na kraju rečenice riječi: "odgovarajućih tablica" zamjenjuju se riječima: "Tablica taksacijskih elemenata visokih i izdanačkih šuma u Bosni i Hercegovini, autora: Drinić, P., Matić V., Pavlić J., Prolić N., Stojanović O., Vukmirović V., Koprivica M, posebna izdanja br. 13, Sarajevo 1990, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu".

 

 

XII

 

 

U točki 17. Elemenata, u podtočki a) riječ "glavne" zamjenjuje se riječju "sve".

 

 

XIII

 

 

U točki 23. Elemenata stavak 2. se briše.

 

 

IX

 

 

Iza točke 23. Elemenata, dodaje se točka 23a koja glasi:

 

 

"23a.

 

 

Prikaz stanja miniranih površina po gospodarskim razredima i kategorijama šuma sadrži:

a)     površinu sa procijenjenom zalihom drveta, površinu bez procijenjene zalihe drveta i ukupnu površinu, te prosječni bonitet staništa za glavne vrste drveća i prosječni stupanj sklopa šumskih zasada sa procijenjenom zalihom drveta za gospodarski razred, odnosno kategoriju šuma kao cjelinu;

b)     zalihe drveta po vrstama drveća i debljinskim razredima, u smislu toč. 11. i 12. stavak 1. ovih Elemenata;

c)     godišnji volumni prirast po debljinskim razredima, za sve četinare zajedno, sve listače zajedno i sve vrste drveća zajedno".

 

 

XV

 

 

U točki 29. Elemenata iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Izrađivač Šumskogospodarske osnove obvezan je izraditi i dostaviti karte iz stavka 1. ove točke u GIS-u i treba sadržavati najmanje sljedeće slojeve i podatke:

 

Sloj

Format

Podaci u atributnoj tabeli

Površina Šumskogospodarskog područja (ŠPP) sa podjelom na gospodarske jedinice (GJ)

Shape file (poligon)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp laziv, gj šifra, gj naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Površina ŠPP sa podjelom na općine

Shape file (poligon)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, gj šifra, gj naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Površina odjela

Shape file (poligon)

 

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, gj šifra, gj naziv, općina šifra, općina naziv, odjel šifra, odjel oznaka, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Površina odsjeka

Shape file poligon)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, gj šifra, gj naziv, općina šifra, općina laziv, odjel šifra, odjel oznaka, odsjek šifra, odsjek oznaka, gazdinska klasa, uža kategorija inma, šira kategorija šuma, površina, lamjena, minirano, požarište, bespravno zauzeto, stupanj ugroze od požara, HCVF, Natura 2K, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Putevi

Shape file (linija)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, tip puta, širina puta, dužina, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granica BiH

Shape file (linija)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granica entiteta

Shape file (linija)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granica kantona

Shape file (linija)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granica ŠPP-a

 

Shape file( linija)

 

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granice GJ za cijelo ŠPP

Shape file ('linija)

 

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granice općina

 

Shape file (linija)

 

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granice odjela

 

Shape file (linija)

 

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, gj šifra, gj naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granice odsjeka

 

Shape file (linija)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, gj šifra, gj naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granice privatnog posjeda

 

Shape file (linija)

 

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, gj šifra, gj naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

 

Naziv svakog elektronskog dokumenta treba sadržavati skraćen naziv za ŠPP, početnu godinu uređajnog razdoblja i naziv sloja."

 

 

XVI

 

 

U točki 36. Elemenata u stavku 1. u posljednjem redu, riječ: "raznorodne" zamjenjuje se riječju: "raznodobne".

 

 

XVII

 

 

Točka 37. Elemenata mijenja se i glasi: "Planirana količina i dinamika sječa po gospodarskim razredima iskazuje se za vrste i grupe drveća definirane točkom 11. ovih Elemenata, u kubnim metrima (m3) mase krupnog drveta".

 

 

XVIII

 

 

U točki 50. Elemenata, na kraju teksta briše se točka i dodaju se riječi:

", primjenom tablica definiranih točkom 16. ovih Elemenata."

 

 

XIX

 

 

Ovlašćuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da sačini prečišćeni tekst Odluke o izradi, sadržaju i primjeni Šumskogospodarskih osnova i dostavi ga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine radi verificiranja.

 

 

XX

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1266/2019

31. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.