Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI,

SADRŽAJU I PRIMJENI ŠUMSKOPRIVREDNIH

OSNOVA

 

 

I

 

 

U Odluci o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/14 i 45/18) (u daljem tekstu: Odluka) u tački II, na kraju stava (2), briše se tačka i dodaju riječi: "u pisanom i elektronskom editabilnom obliku".

U istoj tački, stav (3) mijenja se i glasi:

"(3)  Izrađivač šumskoprivrednu osnovu dostavlja naručiocu u pisanom i elektronskom editabilnom obliku, uključujući sve atributne podatke i georeferencirane karte. Šumskoprivredna osnova, kao i svi njeni prateći dokumenti i podaci, trebaju biti kompatibilni sa Informacionim sistemom šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine", a karte izrađene primjenom geografskog informacionog sistema (GIS) u državnom koordinatnom sistemu GK.6 (Gauss-Krugerov koordinatni sistem, zona 6)".

 

 

II

 

 

U tački IV Odluke iza stava (2), dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"Po donošenju šumskoprivredne osnove, korisnik šuma je dužan istu unijeti u Informacioni sistem šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine".

 

 

III

 

 

Tačka V Odluke mijenja se i glasi:

"Šumskoprivredna osnova ne može se primjenjivati bez pribavljene saglasnosti Federalnog ministarstva i dok se ne unese u Informacioni sistem šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine".

 

 

IV

 

 

U tački IXa Odluke iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"Izvještaj o realizaciji šumskoprivredne osnove dostavlja se na obrascima koje izrađuje Federalno ministarstvo i isti se nalaze na web stranici Federalnog ministarstva".

 

 

V

 

 

U Elementima za izradu šumskoprivredne osnove (u daljem tekstu: Elementi), koji su sastavni dio Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova, u tački I, stav (1), iza riječi "cjeline" dodaje se tačka, a ostali dio teksta se briše.

U istoj tacki stav (2) briše se. Dosadašnji st. (3),- (4) i (5) postaju st. (2), (3) i (4).

 

 

VI

 

 

U tački 2. Elemenata, podtačka d) mijenja se i glasi: "d)   osnovne karakteristike metoda rada koje su se koristile u izradi šumskoprivredne osnove, spisak učesnika u izradi osnove po pojedinim poslovima izrade, spisak autora po      pojedinim poglavljima izrade elaborata/planova osnove, spisak kontrolora izrade šumskoprivredne osnove, spisak korištene literature. U istoj tački dodaje se novi stav (2) koji glasi: "Navedeni sadržaj uvodnog dijela je obavezujući ali ne limitira izrađivača da u ovom dijelu iznese sve okolnosti koje su bitne za gazdovanje šumama u okviru šumskoprivredne osnove".

U tački 8. Elemenata stav (5) podtačka c) koja glasi:

"mješovite bukve i hrastova i" se briše. Dosadašnja podtačka d) postaje podtačka c).

 

 

VIII

 

 

Tačka 11. Elemenata se mijenja i glasi:

"U svim kategorijama šuma stabla se svrstavaju u sljedeće vrste drveća: jela, šmrca, bijeli bor, crni bor, duglazija, ariš, ostali četinari, bukva, hrast lužnjak, hrast kitnjak, pitomi kesten, plemeniti lišćari, voćkarice, ostali tvrdi lišćari i ostali meki lišcari, kao i u sljedeće grupe drveća: svi četinari zajedno, svi lišćari zajedno i sve vrste drveća zajedno."

 

 

IX

 

 

U tački 12. Elemenata iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"4. Prilikom taksacionih snimanja prikupljanje podataka se vrši na koncentričnim krugovima određenog poluprečnika po pojedinim debljinskim klasama:

- debljinska klasa 0-5 cm na radijusu kruga 1,5 m (samo u izdanačkim šumama),

- debljinska klasa 5-10 cm na radijusu kruga 2,5 m,

- debljinska klasa 11-20 cm na radijusu kruga 4,5 m,

- debljinska klasa 21-30 cm na radijusu kruga 5,5 m,

- debljinska klasa 31-50 cm na radijusu kruga 9,0 m,

- debljinska klasa 51-80 cm na radijusu kruga 15,0 m,

- debljinska klasa 81> cm na radijusu kruga 25,0 m".

 

 

X

 

 

U tački 14. Elemenata, na kraju teksta briše se tačka i dodaju se riječi "na nivou šumskoprivrednog područja".

 

 

XI

 

 

U tački 16. Elemenata, na kraju rečenice riječi: "odgovarajućih tablica" zamjenjuju se riječima: "Tablica taksacionih elemenata visokih i izdanačkih šuma u Bosni i Hercegovini, autora: Drinić, P., Matić V., Pavlić J., Prolić N., Stojanović O., Vukmirović V., Koprivica M, posebna izdanja br. 13, Sarajevo 1990, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu".

 

 

XII

 

 

U tački 17. Elemenata, u podtački a) riječ "glavne" zamjenjuje se riječju "sve".

 

 

XIII

 

 

U tački 23. Elemenata stav 2. se briše.

 

 

XIV

 

 

Iza tačke 23. Elemenata, dodaje se tačka 23a. koja glasi:

 

 

"23a.

 

 

Prikaz stanja miniranih površina po gazdinskim klasama i kategorijama šuma sadrži:

a)     površinu sa procijenjenom zalihom drveta, površinu bez procijenjene zalihe drveta i ukupnu površinu, te prosječni bonitet staništa za glavne vrste drveća i prosječni stepen sklopa šumskih zasada sa procijenjenom zalihom drveta za gazdinsku klasu, odnosno kategoriju šuma kao cjelinu;

b)     zalihe drveta po vrstama drveća i debljinskim klasama, u smislu tač. 11. i 12. stav 1. ovih Elemenata;

c)     godišnji zapreminski prirast po debljinskim klasama, za sve četinare zajedno, sve lišćare zajedno i sve vrste drveća zajedno".

 

 

XV

 

 

U tački 29. Elemenata iza stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Izrađivač šumskoprivredne osnove obavezan je izraditi i dostaviti karte iz stava 1. ove tačke u GIS-u i treba sadržavati najmanje sljedeće slojeve i podatke:

 

Sloj

Format

Podaci u atributnoj tabeli

Površina Šumskogospodarskog područja (ŠPP) sa podjelom na gospodarske jedinice (GJ)

Shape file (poligon)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp laziv, gj šifra, gj naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Površina ŠPP sa podjelom na općine

Shape file (poligon)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, gj šifra, gj naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Površina odjela

Shape file (poligon)

 

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, gj šifra, gj naziv, općina šifra, općina naziv, odjel šifra, odjel oznaka, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Površina odsjeka

Shape file poligon)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, gj šifra, gj naziv, općina šifra, općina laziv, odjel šifra, odjel oznaka, odsjek šifra, odsjek oznaka, gazdinska klasa, uža kategorija inma, šira kategorija šuma, površina, lamjena, minirano, požarište, bespravno zauzeto, stupanj ugroze od požara, HCVF, Natura 2K, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Putevi

Shape file (linija)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, tip puta, širina puta, dužina, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granica BiH

Shape file (linija)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granica entiteta

Shape file (linija)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granica kantona

Shape file (linija)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granica ŠPP-a

 

Shape file( linija)

 

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granice GJ za cijelo ŠPP

Shape file ('linija)

 

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granice općina

 

Shape file (linija)

 

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granice odjela

 

Shape file (linija)

 

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, gj šifra, gj naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granice odsjeka

 

Shape file (linija)

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, gj šifra, gj naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

Granice privatnog posjeda

 

Shape file (linija)

 

kanton šifra, kanton naziv, špp šifra, špp naziv, gj šifra, gj naziv, uređajno razdoblje od, uređajno razdoblje do

 

Naziv svakog elektronskog dokumenta treba sadržavati skraćen naziv za ŠPP, početnu godinu uređajnog perioda i naziv sloja.

 

 

XVI

 

 

U tački 36. Elemenata u stavu 1. u posljednjem redu, riječ: "raznorodne" zamjenjuje se riječju: "raznodobne".

 

 

XVII

 

 

Tačka 37. Elemenata mijenja se i glasi: "Planirana količina i dinamika sječa po gazdinskim klasama iskazuje se za vrste i grupe drveća definirane tačkom 11. ovih Elemenata, u kubnim metrima (m3) mase krupnog drveta".

 

 

XVIII

 

 

U tački 50. Elemenata, na kraju teksta briše se tačka i dodaju se riječi:

", primjenom tablica definiranih tačkom 16. ovih Elemenata."

 

 

XIX

 

 

Ovlašćuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da sačini prečišćeni tekst Odluke o izradi, sadržaju i primjeni Šumskoprivrednih osnova i dostavi ga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine radi verificiranja.

 

 

XX

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1266/2019

31. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.