Na osnovu čl. 36. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA

RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI

DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA -

TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U FEDERACIJI

BiH", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/19, 39/19 i 66/19), u tački III u Programu 2. Program podrške domaćinstvima koja se bave iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta (apartmani, studio apartmani, sobe u domaćinstvu, kuće za odmor) i seoskim domaćinstvima/iznajmljivačima koji iznajmljuju smještaj i nude organske proizvode u cilju povećanja turističke ponude, kroz nabavku nedostajuće opreme i opremanje smještajnih kapaciteta, broj: "300.000,00", zamjenjuje se brojem: "254.946,00".

U Programu 3. Sufinansiranje projekata od posebnog značaja za turistički razvoj Federacije Bosne i Hercegovine broj: "489.255,00" zamjenjuje se brojem: "569.255,00".

Iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

"-     Projekat "Javni doček Nove 2020. godine u Sarajevu u organizaciji Gradske uprave Sarajevo", u iznosu od 80.000,00 KM".

U dijelu "SVRHA PROGRAMA", u stavu (1) iza riječi "državi", dodaju se riječi: "organizacija i promocija dočeka Nove 2020. godine u Sarajevu".

U dijelu "KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA", iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi: "Projekat od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u cilju promocije Grada Sarajeva kao atraktivne internacionalne novogodišnje turističke destinacije".

U dijelu "KORISNIK SREDSTAVA", iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi: "Grad Sarajevo".

 

 

II

 

 

U tački V procenat: "2,86%" zamjenjuje se procentom: "1,37%".

 

 

III

 

 

Ova odluka stapa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1258/2019

31. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.