Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94. 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE l (JEDNOG) SLUŽBENOG

PUTNIČKOG AUTOMOBILA FEDERALNOG

MINISTARSTVA ZA PITANJA BRANITELJA I

INVALIDA DOMOVINSKOG RATA/FEDERALNOG

MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA

ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

 

I

 

 

Odobrava se Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata prodaja l jjednog) službenog putničkog automobila slijedećih karakteristika:

 

PODACI O VOZILU

Rb.

Marka/ Tip/cm³

Godina proiz­vodnje

Reg. ozna­ke

Br. motora

Br. šasije

Gorivo

Stanje ispravnosti

1.

Golf Volks-wagen 1896

2002.g

160 K

244

AQM 202264

WAUZZZ1JZ 391490006

Diže! euro3

Dotrajalo (ispravno)

 

 

II

 

 

Prodaja službenog putničkog automobila iz točke I. ove odluke realizovat će se putem javnog nadmetanja-licitacije uz obveznu objavu u jednim dnevnim novinama.

 

 

III

 

 

Financijska sredstva koja se ostvare od prodaje su prihod Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Prodaju će izvršiti Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim ministarstvom za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

 

V

 

 

Nakon izvršene prodaje Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će izvršiti isknjižavanje motornog vozila iz Glavne knjige riznice.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1256/2019

31. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.