Na temelju članka 23. stavak (2) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA

RAZVOJ NAVODNJAVANJA ZA IV KVARTAL

2019. GODINE

 

 

I

 

 

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 2.034.823,00 KM, za sufinanciranje Projekta Razvoj navodnjavanja za IV kvartal 2019. godine.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke izdvajaju se s razdjela 16. glava 1601, ekonomski kod 8225, sa pozicije "Izdaci za kupovinu dionica privatnih poduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima -Učešće Vlade u projektima koje financira međunarodna zajednica" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija -   Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1249/2019

31. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.