Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI

ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG

DRUŠTVA ENERGOINVEST ĆOMET D.D. SARAJEVO

ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najdulje na vremensko razdoblje do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke skupštine gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo o imenovanju, vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora, i to:

l.      Hamdija Muratović,

2.     Nezir Kadić, i

3.     Almir Salihović.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1248/2019

31. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.