Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG

ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI

ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG

DRUŠTVA ENERGOINVEST COMET D.D. SARAJEVO

ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke skupštine privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo o imenovanju, vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora, i to:

1.     Hamdija Muratović,

2.     Nezir Kadić, i

3.     Almir Salihović.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1248/2019

31. oktobra 2019. gddine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.