Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 230. i 232. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegodine, kao ovlašteni dioničar u Privrednom društvu RMU "Banovići" d.d. Banovići u kojem ovlaštenja po osnovu većinskog učešća državnog kapitala vrši na osnovu odredbi Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O NEPOSREDNOM SAZIVANJU 10. (DESETE) VANREDNE

SJEDNICE SKUPŠTINE RMU "BANOVIĆI"

D.D. BANOVIĆI OD STRANE OVLAŠTENOG

DIONIČARA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE -

VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Saziva se 10. (deseta) vanredna Skupština dioničara Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (u daljem tekstu: Društvo) koja će se održati 15.11.2019. godine u Sarajevu, u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (amfiteatar), ul. Hamdije Ćemerlića broj 2, sa početkom u 10:00 sati.

Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da o sazivanju Skupštine obavijesti Komisiju za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine, da pribavi Listu dioničara kod Registra vrijednosenih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, angažuje notara i da preduzme i druge potrebne radnje neophodne za održavanje skupštine Društva.

 

 

II

 

 

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći dnevni red:

1.     Izbor radnih tijela Skupštine:

a)     predsjednika Skupštine,

b)     2 (dva) ovjerivača zapisnika.

2.     Donošenje Odluke p razrješenju članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići, radi isteka mandata.

3.

a)     Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU "Banovići" d.d Banovići.

Kandidati ispred kapitala Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (državnog kapitala) su:

1.     Edin Kurtić,

2.     Bego Birparić.

Kandidat ispred dioničara sa preko 5% dionica sa pravom glasa (privredni kapital) je:

3.     Antun Luburić, dipl. ing. prometa.

b)     Donošenje Zaključka kojim se zadužuje sekretar Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići da odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj će biti donesena Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići sazove konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora. U slučaju da sekretar'" Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići navedeno zaduženje iz ovog zaključka ne izvrši u traženom roku, zadužuju se članovi Nadzornog odbora imenovani Odlukom o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići donesenom na 10. vanrednoj sjednici Skupštine da konstituišu Nadzorni odbor na vlastitu inicijativu.

 

 

III

 

 

Radom Skupštine će do izbora predsjednika predsjadavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa navjećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština će većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika. Utvrđivanja kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vrši Odbor za glasanje u sastavu od tri člana i to:

1)     Fazlić Damir, predsjednik

2)     Musić Anela, član '  

3)     Kaljanac Žanina, član

Zamjenski članovi Odbora za glasanje su:

1)     Kadribašić Sanela, zamjenik predsjednika

2)     Selvić Šeila, zamjenik člana

3)     Panjeta Alma, zamjenik člana

Zapisnik sa Skupštine će voditi Samir Numanović, sekretar Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići. U slučaju spriječenosti imenovanog da prisustvuje sjednici Skupštine, zapisnik će voditi Dijana Smailagić. Skupštini će prisustvovati notar Ljubiša Marković.

 

 

IV

 

 

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine dioničara najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Prijedlozi se dostavljaju pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštom na adresu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Alekse Šantića b.b. Mostar, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

 

 

V

 

 

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem ovlaštenog punomoćnika.

 

 

VI

 

 

Svaki zainteresovani dioničar dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara Privredniog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići neposredno ili posredstvom punomoćnika, na osnovu koje će mu se izdati potvrda o podnesenoj prijavi sa podacima o učešću u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine na adresi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ul. Alekse Šantića b.b. 88 104 Mostar.

 

 

VII

 

 

Materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine bit će dostupni na uvid svakom zainteresovanom dioničaru odnosno punomoćniku, svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ul. Alekse Šantića b.b. Mostar, pocev od dana objavljivanja ovog obavještenja do dana koji prethodi danu predviđenom za održavanje Skupštine.

 

 

VIII

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim društvima, objavi Obavještenja o sazivanju Skupštine dioničara Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobođenje".

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1246/2019

31. oktobra/listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.