Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA JP "HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE"

D.D. MOSTAR

 

 

I

 

 

Renatu (Kata) Škrobo daje. se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 5. (izvanrednoj) sjednici Skupštine Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda 5. (izvanredne) sjednice Skupštine Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar, zakazane za dan 04.11.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1245/2019

31. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.