Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi člana 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 196. sjednici, održanoj 24.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU JP AUTOCESTE FEDERACIJE

BiH D.O.O. MOSTAR ZA IMENOVANJE VRŠIOCA

DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest (12) mjeseci i to:

- Adisa Kadić - v. d. izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Nadzorni odbor JP Autoceste Federacije BiH do.o. Mostar da nakon stupanja na snagu ove odluke donese Odluku o imenovanju Adise Kadić za vršioca dužnosti izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove i da odmah donese Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1234/2019

24. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.