Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi člana 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 196. sjednici, održanoj 24.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU JP AUTOCESTE FEDERACIJE

BiH D.O.O. MOSTAR ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA

DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana uprave društva, radi isteka mandata i to:

- Adisa Kadić - v.d. izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1233/2019

24. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.