Na temelju članka 32. stavak (5) Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14), na prijedlog v.d. direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 196. sjednici, održanoj 24.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O POKLONU MOTORNOG VOZILA (KAMION) "MERCEDES BENZ - ATEGO 1223" I DRUGE AUTO-OPREME FEDERALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE

 

 

I

 

 

Federalnoj upravi civilne zaštite u svrhu učinkovitog obavljanja utvrđenih poslova i zadataka poklanja se trajno oduzeta imovina i to kako slijedi:

1.     Teretno motorno vozilo: Mercedes Benz, model Atego 1223 - kamion, godina proizvodnje: 2003, broj šasije: W0B9702551K879018, trajno oduzeto presudom Općinskog suda u Gračanici broj: 27 O K 040830 18 K od 06.05.2019. godine, pravosnažna sa danom 28.05.2019. godine,

2.     Auto-oprema: akumulator marke Varta C 14 12 V 56 Ah 480 A - l kom, auto-gume marke Fulda Kristali control HP 196/60 profil 15-2 kom, auto-gume marke Firestone profil 205/55 R16 - 2 kom, trajno oduzeta presudom Općinskog suda u Kaknju br. 36 O K 035746 17 Kps od 25.09.2017. godine, pravosnažna sa danom 04.10.2017. godine.

 

 

II

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i Federalna uprava civilne zaštite, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1221/2019

24. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.