Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PLAN RADA

FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 113/2019

07. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.