Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE l (JEDNOG) MOTORNOG

VOZILA FEDERALNOG MINISTARSTVA PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Odobrava se Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija prodaja l (jednog) motornog vozila, koje je evidentirano u knjigovodstvenoj evidenciji stalnih sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, sljedećih karakteristika:

- marka i tip vozila: VW PASSAT

- godina proizvodnje: 2005. godina

- registarska oznaka: T86-K-356

- vrsta goriva: D

- broj šasije: WVWZZZ3CZ6P062598

- broj motora: BKP039659

- snaga u KV: 103

- zapremina cm3: 1968

- boja: crna

- vlasnik vozila: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da, u suradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, izvrši prodaju motornog vozila iz točke I ove odluke putem javnog nadmetanja-licitacije, uz obveznu objavu oglasa u jednim dnevnim novinama.

 

 

III

 

 

Financijska sredstva ostvarena prodajom motornog vozila iz točke I ove odluke uplatit će se na Jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju na korištenje službenog motornog vozila Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata -Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbramberio - oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18).

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službeaim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 112/2019

07. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.