Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU NA

KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA KANTONU

SARAJEVO ZA SMJEŠTAJ "SAVEZA DOBITNIKA

NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE"

 

 

I

 

 

Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Kanto­nu Sarajevo za smještaj "Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine" ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/06), prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1173/2019

17. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.