Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O

UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNE UPRAVE

ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1167/2019

17. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.