Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA -

FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1164/2019

17. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.