Na osnovu člana 36. stav (1) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17), člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06. i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA UPRAVNOM ODBORU

UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE ZA

OSLOBAĐANJE RUDNIKA U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE OD PLAĆANJA PUTARINE NA

DIZEL-GORIVO ZA 2020. GODINU

 

 

I

 

 

Utvrđuje se Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2020. godinu u količinama namijenjenim za proizvodnju i to:

                                                                                                     

                                                                                                        Količina

                                                                                            (litara/godišnje)

1.

RUDNICI

35.636.695

1.1.

ZD Rudnici "KREKA" d.o.o. Tuzla

2.628.075

1.2.

ZD Rudnik mrkog uglja "ĐURĐEVIK" d.o.o. Đurđevik

4.070.475

1.3.

ZD Rudnik mrkog uglja "KAKANJ" d.o.o. Kakanj

5.683.564

1.4.

ZD Rudnik mrkog uglja "BREZA" d.o.o. Breza

1.150.000

1.5.

ZD Rudnik mrkog uglja "ZENICA" d.o.o. Zenica

380.000

1.6.

ZD Rudnik mrkog uglja "ABID LOLIĆ" d.o.o. Travnik-Bila

0,00

1.7.

ZD Rudnik mrkog uglja "GRAČANICA" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

650.000

1.8.

Rudnici mrkog uglja "BANOVIĆI" d.d. Banovići

15.489.581

1.9.

Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg

150.000

1.10.

"Rudnici boksiia" d.o.o. Posušje

350.000

1.11.

"Rudnici boksita Jajce" o. d.d. Jajce

85.000

1.12.

LAGER d.o.o. Posušje

5.000.000

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj l163/2019

17. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s, r.