Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine {"Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA 10. (DESETOJ) VANREDNOJ

SJEDNICI SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU

"BANOVIĆI" D.D. BANOVIČ1

 

 

I

 

 

Jasmini (Muhamed) Pašić daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 10. (desetoj) vanrednoj sjednici Skupštine Privrednog društva RMU "Banovići" d.d, Banovići, koja će se održati dana 21.10.2019. godine.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda 10. (desete) vanredne sjednice Skupštine Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići, zakazane za dan 21.10.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1156/2019

17. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.