Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 194. sjednici, održanoj 10.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

"KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PODUZEĆIMA -

TRANSFER ZA IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH

CESTA" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 270.000.000,00 KM utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u razdjelu 18. ekonomski kod 6154 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19).

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke se nalaze na posebnom računu broj 1027080000042446 za upravljanje razvojnim sredstvima za implementaciju sredstava namijenjenih za finansiranje kapitalnih mfrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa Trezora.

 

 

III

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje sljedeće projekte koji će se fmansirati putem ovog Programa:

a)     Izgradnja brze ceste Lašva - Nević polje u iznosu od 66.000.000,00 KM, implementator JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Namjena ovih sredstava u strukturi podobnih rashoda za ovaj projekt:

 

- za eksproprijaciju

11.000.000,00 KM

- za građevinske radove

53.000.000,00 KM

- za nadzor izvođenja građevinskih radova

2.000.000,00 KM

 

 

b)     Izgradnja brze ceste Lašva - Nević polje - prolaz kroz" poslovnu zonu Vitez u iznosu od 34.000.000,00 KM/implementator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Namjena ovih sredstava u strukturi podobnih rashoda za ovaj projekt:

 

- za eksproprijaciju

3.000.000,00 KM

- za građevinske radove

30.000.000,00 KM

- za nadzor izvođenja građevinskih radova

1.000.000,00 KM

 

 

c)     Izgradnja južne obilaznice Mostara u iznosu od 7.000.000,00 KM, implementator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Namjena ovih sredstava u strukturi podobnih rashoda za ovaj projekt:

 

- za eksproprijaciju

1.500.000,00 KM

- za građevinske radove i nadzor

5.500.000,00 KM

 

 

d)     Izgradnja brze ceste Prača - Goražde, LOT l tunel Hranjen - faza 1. - u dužini od 5.500 metara u iznosu od 110.000.000,00 KM, implementator JP    Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Namjena ovih sredstava u strukturi podobnih rashoda za ovaj projekt:

 

- za građevinske radove

100.000.000,00 KM

- za nadzor izvođenja građevinskih radova

10.000.000,00 KM

 

 

e)     Projekt izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru u iznosu od 13.000.000,00 KM, imple­mentator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Namjena ovih sredstava u strukturi podobnih rashoda za ovaj projekt:

 

- za projektiranje

500.000,00 KM

- za eksproprijaciju

800.000,00 KM

- za građevinske radove

11.000.000,00 KM

- za nadzor radova

700.000.00 KM

 

 

f)      Pod dionica Šićki Brod - Đurđevik na trasi ceste Tuzla -Sarajevo u iznosu od 40.000.000,00 KM, implementator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Namjena ovih sredstava u strukturi podobnih rashoda za ovaj projekt:

 

- za građevinske radove

35.000.000,00 KM

- za nadzor izvođenja građevinskih radova

3.000.000,00 KM

- za studijsko -tehničku dokumentaciju

2.000.000,00 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva sa namjenskog računa iz tačke II ove odluke mogu se koristiti za nadoknadu, odnosno refimdaciju plaćenih podobnih rashoda iz tačke III ove odluke.

Sredstva će se prenositi u tranšama na račun implementatora odobrenih projekata nakon što isti prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostave dokaze o izvedenim radovima/uslugama (zahtjev za prijenos sredstava, potpisan ugovor za radove/usluge, ovjerena situacija/račun za izvedene radove/usluge i izvještaj nadzora radova ili sporazumi za eksproprijaciju nekretnina).

 

 

V

 

 

Implementatori projekata iz tačke III ove odluke su obavezni kvartalno izvještavati o realizaciji projekata Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a potom će Federalno ministarstvo prometa i komunikacija kvartarno izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

O načinu utroška odobrenih sredstava za projekte iz tačke III potpisat će se Ugovori između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenih projekata kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obveze.

Implementatori odobrenih projekata obavezni su da podatke o realizaciji projekata kvartalno unose u PIMIS-sistem.

 

 

VII

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1155/2019

10. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.