Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 194. sjednici, održanoj 10.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA

SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM

NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA

IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA"

UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 32.254.789,19 KM utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u razdjelu 18. ekonomski kod 6151 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19).

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke se nalaze na posebnom računu broj 1027080000042446 za upravljanje razvojnim sred­stvima za implementaciju sredstava namijenjenih za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru jedinstvenog računa Trezora.

 

 

III

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje sljedeće projekte koji će se finansirati putem ovog programa:

Izgradnja i rekonstrukcija 1. transverzale - Dionica II (Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj) u iznosu od 32.254.789,19 KM, implementator - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.

Namjena ovih sredstava u strukturi podobnih rashoda za ovaj projekt:

- za građevinske radove 32.254.789,19 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva sa namjenskog računa iz tačke II ove odluke mogu se koristiti za nadoknadu, odnosno refundaciju plaćenih podobnih rashoda iz tačke III ove odluke.

Sredstva će se prenositi u tranšama na račun implementatora odobrenih projekata nakon što isti prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostave dokaze o izvedenim radovima/uslugama (zahtjev za prijenos sredstava, potpisan ugovor za radove/usluge, ovjerena situacija/račun za izvedene radove/usluge i izvještaj nadzora radova).

 

 

V

 

 

Implementator projekta iz tačke III ove odluke je obavezan kvartalno izvještavati o realizaciji projekata Federalno ministar­stvo prometa i komunikacija, a potom će Federalno ministarstvo prometa i komunikacija kvartalno izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

O načinu utroška odobrenih sredstava za projekte iz tačke III potpisat će se Ugovori između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenih projekata kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze.

Implementatori odobrenih projekata obavezni su da podatke o realizaciji projekata kvartalno unose u PIMIS-sistem.

 

 

VII

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije,BiH".

 

 

V broj 1154/2019

10. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.