Na temelju članka 19. stavak (1) točka 6. i članka 21. stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 194. sjednici, održanoj 10.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (12M)

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) putem emisije trezorskih zapisa Federacije, radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u nominalnom iznosu do 50.000.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Zaduženje putem emisije trezorskih zapisa iz točke I ove »odluke odobrava se pod sljedećim uvjetima:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine

- Iznos emisije: 50.000.000,00 KM

- Broj trezorskih zapisa: 5.000

- Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM

- Rok dospijeća: 364 dana

- Vrsta cijene: diskontna cijena

- Metoda aukcije: višestruka cijena

- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom

 

 

III

 

 

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije objavljuje se na internet stranicama Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj burzi - berzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

Emisija trezorskih zapisa iz stavka (1) ove točke izvršit će se putem aukcije na SASE u jednoj ili više transi.

 

 

IV

 

 

Trezorski zapisi se emitiraju u nematerijaliziranom obliku i registriraju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja trezorskih zapisa.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu trezorskih zapisa.

 

 

V

 

 

Prodaja trezorskih zapisa vrši se puteni aukcije na SASE po metodi višestrukih cijena.

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjoj razini po formuli:

 

                  100*d*i

C =100-

                 365 + d*i

 

C = diskontna cijena,

d = broj dana do dospijeća i

i = kamatna stopa/100.

 

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Diskontirana vrijednost ponude predstavlja proizvod diskontne cijene i količine trezorskih zapisa koje sudionik na aukciji namjerava kupiti.

 

 

VI

 

 

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelomično ili da odbije sve ponude za kupnju.

 

 

VII

 

 

Vlasništvo nad trezorskim zapisima stječe se na dan poravnanja upisom trezorskih zapisa na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti na dan dospijeća trezorskog zapisa.

Sredstva za izmirenje obveza iz stavka (1) ove točke osigurat će se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VIII

 

 

Trezorski zapisi iz točke II ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeća.

 

 

IX

 

 

Poslove po osnovi emisije trezorskih zapisa obavlja Mini­starstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji trezorskih zapisa.

 

 

X

 

 

Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme burzanskog trgovinskog sustava (u daljnjem tekst: BTS) SASE u razdoblju od 9:00 do 13:00 sati osim ako u javnom pozivu nije drukčije naznačeno.

Ponude za kupnju trezorskih zapisa unose se u BTS kao kupovni nalozi u razdoblju od 9:00 do 10:00 sati i u tom razdoblju dozvoljene su izmjene cijene i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju trezorskih zapisa unosi se kao prodajni nalog u BTS u razdoblju od 10:00 do 13:00 sati.

 

 

XI

 

 

Nakon obavljenog poravnanja RVP registrira trezorske zapise sukladno ugovoru i o tome obavještava SASE i Ministar­stvo.

Na temelju izvješća RVP o registraciji, Ministarstvo dostav­lja zahtjev SASE za uvrštavanje trezorskih zapisa na Kotaciju SASE.

 

 

XII

 

 

Za realiziranje ove odluke, izvješćivanje o nastaloj obvezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom trezorskih zapisa zadužuje se Ministarstvo.

 

 

XIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1148/2019

10. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.