Na osnovu člana 19. stav (1) tačka 6. i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 194. sjednici, održanoj 10.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (12M)

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u nominalnom iznosu do 50.000.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Zaduženje putem emisije trezorskih zapisa iz tačke I ove odluke odobrava se pod sljedećim uslovima:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine

- Iznos emisije: 50.000.000,00 KM

- Broj trezorskih zapisa: 5.000

- Nominalna vrijednost trezorskog zapisa:  10.000,00 KM

- Rok dospijeća: 364 dana

- Vrsta cijene: diskontna cijena

- Metod aukcije: višestruka cijena

- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom

 

 

III

 

 

Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije objavljuje se na internet stranicama Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (u daljem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi -burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

Emisija trezorskih zapisa iz stava (1) ove tačke izvršit će se putem aukcije na SASE u jednoj ili više tranši.

 

 

IV

 

 

Trezorski zapisi se emitiraju u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja trezorskih zapisa.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu trezorskih zapisa.

 

 

V

 

 

Prodaja trezorskih zapisa vrši se putem aukcije na SASE po metodi višestrukih cijena.

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjem nivou po formuli:

 

                  100*d*i

C =100-

                 365 + d*i

 

C = diskontna cijena,

d = broj dana do dospijeća i

i = kamatna stopa/100.

 

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Diskontovana vrijednost ponude predstavlja proizvod diskontne cijene i količine  trezorskih zapisa koje učesnik na aukciji namjerava da kupi.

 

 

VI

 

 

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

 

 

VII

 

 

Vlasništvo nad trezorskim zapisima stiče se na dan poravnanja upisom trezorskih zapisa na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti na dan dospijeća trezorskog zapisa.

Sredstva za izmirenje obaveza iz stava (1) ove tačke osigurat će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VIII

 

 

Trezorski zapisi iz tačke II ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeća.

 

 

IX

 

 

Poslove po osnovu emisije trezorskih zapisa obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji trezorskih zapisa.

 

 

X

 

 

Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme berzanskog trgovinskog sistema (u daljem tekst: BTS) SASE u periodu od 9:00 do 13:00 sati osim ako u javnom pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu trezorskih zapisa unose se u BTS kao kupovni nalozi u periodu od 9:00 do 10:00 sati i u tom periodu dozvoljene su izmjene cijene i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju trezorskih zapisa unosi se kao prodajni nalog u BTS u periodu od 10:00 do 13:00 sati.

 

 

XI

 

 

Nakon obavljenog poravnanja RVP registruje trezorske zapise u skladu sa ugovorom i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na osnovu izvještaja RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje trezorskih zapisa na Kotaciju SASE.

 

 

XII

 

 

Za realizaciju ove odluke, izvještavanje o nastaloj obavezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom trezorskih zapisa zadužuje se Ministarstvo.

 

 

XIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1148/2019

10. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.