Na temelju članka 61. stavak (1) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14,13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i članka 11. stavak (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 194. sjednici, održanoj 10.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE

PRIČUVE VLADE FEDERACIJE PRORAČUNA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE

 

 

I

 

 

Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, razdjel 17, glava 1701, za financiranje troškova rada Unutarnje zaštitarske službe PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez u predstečajnom i stečajnom postupku, putem Općine Vitez, u iznosu od 60.000,00 KM, na ekonomski kod:

- 614400 - Subvencije javnim poduzećima.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12, glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1145/2019

10. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.