Na osnovu člana 36. stav (1) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17) i člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19»3, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 194. sjednici, održanoj 10.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA UPRAVNOM ODBORU

UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE ZA

OSLOBAĐANJE JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DRUŠTVO SA

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SARAJEVO OD

PLAĆANJA PUTARINE ZA DIZEL GORIVA KOJA SE

KORISTE ZA POGON ŠINSKIH VOZILA

U 2020. GODINI

 

 

I

 

 

Utvrđuje se Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirek­tno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Fe­deracije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovor­nošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila za 2020. godinu u količini od 2.882.065,80 litara.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1137/2019

10. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.