Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14,13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i člana 11. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi

 

 

ODLUKU

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU VLADI FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje sredstava Vladi Federacije Bosne i Hercegovine razdjel 12, glava 1201, za rekonstrukciju/sanaciju/adaptaciju zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru u iznosu od 13.004.038,00 KM, na ekonomski kod:

- 821600 - Rekonstrukcija i investicijsko održavanje (Projekat 1000292).

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12, glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1119/2019

03. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.