Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

SKLADIŠTA POGONSKOG GORIVA "PASCI" GRADU

ŽIVINICE

 

 

I

 

 

Daje se na privremeno korištenje Gradu Živinice, skladište pogonskog goriva "Pasci", na period od 5 godina, bez naknade, i to parcele označene kao k.č. 1856, 1857, 1858, 1859, 1863,1864, 1893/3, 1897/4, 2425/3, 1872/2, 1869/2 1866/2, 1867 i 1868/2, K.O. Pasci, površine 36.507 m2, sa pripadajućim objektima i infrastrukturom.

 

 

II

 

 

Grad Živinice ne može nekretnine iz tačke I ove odli ustupiti na korištenje trećim licima ili dati u zakup bez saglasnos Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem nekretnina).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1111/2019

03. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.