Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE BIVŠE VOJNE LOKACIJE "KLADE" OPĆINI DONJI VAKUF

 

 

I

 

 

Daje se na privremeno korištenje, na period od 10 godina, Općini Donji Vakuf zemljište sa pripadajućom infrastrukturom, označeno kao k.č. 549, po kulturi oranica, upisana u zk. ul. 4954, K.O. SP_Donji Vakuf, površine 97.686 m2, bez naknade.

 

 

II

 

 

Općina Donji Vakuf ne može nekretninu iz tačke I ove odluke ustupiti na korištenje trećim licima ili dati u zakup bez saglasnbsti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem nekretnina) i izvrši zapisničku primopredaju zemljišta iz tačke I ove odluke.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1110/2019

03. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.