Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u vezi sa članom 9. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA

NADZORNOG ODBORA JP HRVATSKE

TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar, radi isteka mandata i to:

1.    Radoje Vidović.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1108/2019

03. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.