Na temelju članka 14. stavak (1) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u svezi s člankom 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU

DIONICE AUTOCESTE OZIMICA - POPRIKUŠE NA

KORIDORU Vc

 

 

I

 

 

Utvrđuje se da je izgradnja dionice autoceste Ozimica -Poprikuše na Koridoru Vc u dužini od 12,9 km od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Utvrđuje se da je JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, korisnik izvlaštenja nekretnina potrebnih za izgradnju objekta iz točke I ove odluke.

Nalaže se korisniku izvlaštenja da pokrene postupak izvlaštenja nekretnina.

 

 

III

 

 

Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, svatko u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1096/2019

26. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.