Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav (2) Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17), na prijedlog federalnog ministra rada i socijalne politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI

DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

 

I

 

 

Odobrava se raspodjela dijela prihoda u iznosu od 1.274.430,07 KM uplaćenih u Budžet Federacije Bosne i Hecegovine u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, kako slijedi:

a)     Iznos od 935.030,07 KM raspodjeljuje se za fmansiranje programa i projekata koji se odnose na "Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija", sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure pojavnom konkursu (Prilog - Lista korisnika broj 1.)

b)     Iznos od 49.200,00 raspodjeljuje se za finansiranje programa i projekata koji se odnose na "Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja" (sigurne kuće), sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom konkursu (Prilog - Lista korisnika broj 2.)

c)     Iznos od 290.200,00 raspodjeljuje se za fmansiranje programa i projekata koji se odnose na "Rad javnih kuhinja", sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure pojavnom konkursu (Prilog - Lista korisnika broj 3.) Lista korisnika broj   1., Lista korisnika broj 2., Lista korisnika broj 3. iz stava (1) ove tačke, koje se nalaze u prilogu ove odluke, čine njen sastavni dio.

 

 

II

 

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena.

Ugovori iz stava (1) ove tačke će sadržavati odredbu, prema kojoj će se utvrditi obaveza korisnika sredstava da najkasnije do 31.12.2019. godine Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Korisnici sredstava su dužni u prilogu izvještaja iz stava (2) ove tačke, dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

 

 

III

 

 

Korisnici sredstava iz tačke I ove odluke koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike izvršiti povrat dodijeljenih sredstava uplatom na transakcijski račun Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u periodu naredne tri godine.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će najkasnije do 1. marta 2020. godine, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz tačke I ove odluke.

 

 

V

 

 

Za izvršenje ove odluke nadležni su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti, a u skladu sa članom 11. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1092/19

26. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.