Na osnovu člana 19. stav (1) tačka 6. i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), a u vezi sa tačkom II stav (1) Odluke o uslovima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (3Y) FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u nominalnom iznosu do 40.000.000,00 KM (slovima: četrdesetmiliona KM).

 

 

II

 

 

Osnovni elementi obveznica iz tačke I ove odluke su:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine

- Iznos emisije: 40.000.000,00 KM

- Broj obveznica: 40.000

- Nominalna vrijednost obveznice: 1.000,00 KM

- Rok dospijeća: 3 (tri) godine

- Metod aukcije: format višestruke cijene

- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom

- Kupon: utvrđuje se nakon završene aukcije

- Isplata kamate: polugodišnje, od datuma poravnanja

- Isplata glavnice: jednokratno na datum dospijeća

- Vrsta obveznice: obveznica sa fiksnim kuponom

 

 

III

 

 

Javni poziv za učestvovanje u emisiji obveznica Federacije objavljuje se na internet stranici Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija (u daljem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi-burzi vrijednos­nih papira d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

 

 

IV

 

 

Obveznice se emitiraju u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RVP).

Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja obveznica.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu obveznica.

 

 

V

 

 

Prodaja obveznica vrši se putem aukcije na SASE metodom višestruke cijene.

Nalozi se ispostavljaju unošenjem prinosa na dva decimalna mjesta.

Cijena obveznice se utvrđuje na osnovu sljedeće formule:

 

DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog kuponskog datuma,

E = broj dana u kuponskom periodu u koji ulazi datum poravnanja,

N = broj kupona plativih između datuma poravnanja i datuma isplate,

A = broj dana od početka kuponskog perioda do datuma poravnanja.

 

 

VI

 

 

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

 

 

VII

 

 

Vlasništvo nad obveznicama stiče se na dan poravnanja upisom obveznica na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti glavnice i kamate.

Sredstva za izmirenje obaveza iz stava (1) ove tačke osigurat će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VIII

 

 

Obveznice iz tačke II ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeća.

 

 

IX

 

 

Poslove po osnovu, emisije obveznica obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji obveznica.

 

 

X

 

 

Aukcija obveznica na primarnom tržištu obavija se preko aukcijske platforme berzanskog trgovinskog sistema (u daljem tekst: BTS) SASE u periodu od 9:00 do 13:00 sati osim ako u javnom pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu obveznica unose se u BTS kao kupovni nalozi u periodu od 9:00 do 10:00 sati i u tom periodu dozvoljene su izmjene prinosa i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju obveznica unosi se kao prodajni nalog u BTS u periodu od 10:00 do 13:00 sati.

 

 

XI

 

 

Nakon obavljenog poravnanja RVP registruje obveznice u skladu s ugovorom i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na osnovu izvještaja RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje obveznica na Kotaciju SASE.

 

 

XII

 

 

Za realizaciju ove odluke, izvještavanje o nastaloj obavezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom obveznica zadužuje se Ministarstvo.

 

 

XIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1088/2019

26. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.