Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine,, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I

NOMINOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA

BiH" D.D. - SARAJEVO, ISPRED DRŽAVNOG

KAPITALA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala.

 

 

II

 

 

Opći kriteriji za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP "EFektroprivreda BiH"  d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala:

- da je stariji od 18 godina;

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

- da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

- Posebni kriteriji za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg

ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;

- da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

- da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora;

- da nije na funkciji u političkoj stranci;

- da nema privatni/finansijski interes u privrednom društvu u čiji se nadzorni odbor kandiduje;

- da nije direktor ili član uprave društva;

- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08);

- da nije lice kojeg isključuju odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH1', broj 81/15);

- da nije lice kojeg isključuju odredbe Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 109/12);

- da nije lice kojeg isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), i

- da ne postoje druge, zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje.

 

 

III

 

 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće:

- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i  aštite interesa privrednog društva i  uvažavanja  interesa drugih zainteresovanih sudionika;

- sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije;

- izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenju odluka; - komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

- znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje­štaja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakono­davstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike;

- sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu;

- rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1087/2019

26. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.