Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 14. stav (1) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU REGIONALNOG VODOVODA "PLAVA VODA"

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuje se javni interes za izgradnju regionalnog vodovoda "Plava voda", na području Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

 

 

II

 

 

Utvrđivanje javnog interesa iz tačke I ove odluke, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi na osnovu:

- Elaborata eksproprijacije određenih parcela za realizaciju projekta "Plava voda" za općine Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Grad Zenicu, izrađenog od strane "ZEDIS" d.o.o. Zenica;

- Procjene vrijednosti nekretnina iz Elaborata eksproprijacije za koje se predlaže utvrđivanje javnog interesa, u iznosu od 4.634.702 KM, dostavljene od strane Javnog poduzeća Regionalni vodovod "Plava Voda" d.o.o. Travnik;

- Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona (V broj 02-25-19306/12 od 04.09.2012. godine) i Zaključka Vlade Srednjobosanskog kantona (V broj 01-05-542/12-22 od 24.09.2012. godine), kojima je dato pozitivno mišljenje o opravdanosti izgradnje projekta "Plava voda" i utvrđen status projekta u prostornim planovima kantona.

 

 

III

 

 

Javno poduzeće Regionalni vodovod "Plava Voda" d.o.o. Travnik je korisnik eksproprijacije nekretnina za realizaciju projekta iz tačke I ove odluke.

 

 

IV

 

 

Korisnik eksproprijacije iz tačke III ove odluke može podnijeti prijedlog za eksproprijaciju općinskoj/gradskoj službi za upravu, u roku od dvije godine od dana donošenja ove odluke.

 

 

V

 

 

Troškove potrebne za eksproprijaciju nekretnina i troškove postupaka eksproprijacije iz tač. II i IV ove odluke, snosi korisnik eksproprijacije.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Javno poduzeće Regionalni vodovod "Plava Voda" d.o.o. Travnik, općine i Grad uključeni u izgradnju regionalnog vodovoda "Plava voda", svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda "Plava voda" ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/16).

 

 

VIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1085/2019

26. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.