Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA

POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA BROJ 1027080000032067 OTVORENOG KAO -

PODRAČUN U OKVIRU JRR VLADI FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE - GENERALNOM TAJNIŠTVU

VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava uplaćenih od Švedske, za Projekt "Jačanje kapaciteta za rnonitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (u daljem tekstu: Projekt) sa SIDA-inim doprinosom broj 11324, na poseban namjenski transakcijski račun broj 1027080000032067, otvoren kao Podračun u okviru JRT-a u iznosu od 86.984,74.KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke raspoređuju se na sljedeće ekonomske kodove:

 

- 613400 - Nabava materijala i sitnog inventara

1.000,00 KM

- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge

74.384,74 KM

- 821300 - Nabava opreme

3.600,00 KM

-821500 - Nabava stalnih sredstava u obliku prava

8.000,00 KM

Ukupno:

86.984,74 KM

 

 

III

 

 

Uključivanje sredstava u operativni proračun izvršit će se na Projekt 3001087, izvor sredstava/fond "40".

 

 

IV

 

 

O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Gene­ralno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine će suklad­no točki 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcij­skih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilniku o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji BiH", br. 69/14, 14/15, 04/16 i 19/18) sačinjavati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1084/2019

26. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.