Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlads Federacije Bosne i Hercegovine na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA BROJ 1027080000032067 OTVORENOG KAO

PODRAČUN U OKVIRU JRT VLADI FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE - GENERALNOM

SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava uplaćenih od Švedske, za Projekat "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (u daljem tekstu: Projekat) sa SIDA-inim doprinosom broj 11324, na poseban nsmjenski transakcijski račun broj 1027080000032067, otvoren kao Podračun u okviru JRT-a u iznosu od 86.984,74 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke raspoređuju se na sljedeće ekonomske kodove:

 

- 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara

1.000,00 KM

- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge

74.384,74 KM

- 821300 - Nabavka opreme

3.600,00 KM

-821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

8.000,00 KM

Ukupno:

86.984,74 KM

 

 

III

 

 

Uključivanje sredstava u operativni budžet izvršit će se na Projekat 3001087, izvor sredstava/fond "40".

 

 

IV

 

 

O izvršenju budžeta Projekta vodit će se posebno knjigovo­dstvo, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekre­tarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine će u skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transak­cijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskoin izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji BiH", br. 69/14, 14/15, 04/16 i 19/18) sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija - Sektor za budžet i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1084/2019

26. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.