Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl. 3. i 4. Uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU NABAVKE 24 (DVADESETČETIRI)

SLUŽBENA PUTNIČKA AUTOMOBILA SLUŽBI ZA

ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA l TIJELA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se nabavka 24 (dvadesetčetiri) službena putnička automobila i to za potrebe budžetskih korisnika sa Liste l i 2, kako slijedi:

 

Lista l:

 

 

Naziv budžetskog korisnika

broj vozila

planirana sredstva

kategorija vozila po Uredbi

realni trošak nabavke

1.

Ured potpredsjednika FBiH 03

1

90.000,00

viša srednja klasa do 90.000 KM

90.000,00

2.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

3

90.000,00

srednja klasa do 30.000 KM

90.000,00

 

3.

 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH

2

 

80.000,00

 

srednja klasa do 40.000 KM

80.000,00

 

4.

 

FENA - Federalna novinska agencija

2

 

60.000,00

 

niža klasa do 30.000 KM

60.000,00

5.

 

Federalni zavod za poljoprivredu

1

 

50.000,00

 

niža klasa do 30.000 KM

30.000,00

 

6.

 

Ustavni sud FBIH

 

1

 

70.000,00

 

srednja klasa do 70.000 KM

70.000,00

 

7.

 

Vrhovni sud FBIH

 

1

 

70.000,00

 

srednja klasa do 70.000 KM

70.000,00

 

8.

 

Porezna uprava F BiH

 

10

 

300.000,00

 

liža klasa do 30,000 KM

300.000,00

 

9.

 

Agencija za državnu službu FBiH

1

 

50.000,00

 

srednja klasa do 60.000 KM

40.000,00

 

 

 

UKUPNO:

 

22

 

850.000,00

 

 

 

830.000.00

 

Lista 2:

 

 

Naziv budžetskog korisnika

broj vozila

 

planirana sredstva

 

kategorija vozila po Uredbi

10.

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH

2

 

30.000,00

 

srednja klasa do 40.000 KM

 

UKUPNO

80.000,00

 

 

II

 

 

Sredstva potrebna za nabavku vozila iz tačke I ove odluke, obezbijeđena su u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, sa razdjela 1202 i ekonomskog koda 821321 -Motorna vozila - planiram iznos od 1.000.000,00 KM (Lista 1) za potrebe organa i tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i 80.000,00 KM (Lista 2) za potrebe Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Ured potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine 03, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, FENA - Federalna novinska agencija, Federalni zavod za poljoprivredu, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1083/2019

26. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.