Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH"„ br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u tekstu koji je usvojio Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Odlukom broj 01-14-942-1/18 od 20.12.2018. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1080/2019

26. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.