Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE SA PLANOM PRIVATIZACIJE ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Program rada Agencije za privatiza­ciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narechaog dana od dana objave u

''Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1079/2019

26. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.