Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE

I HERCEGOVINE SA PLANOM PRIVATIZACIJE

ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1079/2019

26. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.