Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiFI", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 189. sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE

SUGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU

GOSPODARSKOG DRUŠTVA ENERGOINVEST COMET

D.D. SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠITELJA

DUŽNOSTI RAVNATELJA GOSPODARSKOG

DRUŠTVA ENERGOINVEST COMET D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

U Odluci o davanju prethodhe suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Gospodarskog društva Encrgoinvest Comet d.d. Sarajevo ("Službene novine Federacije BiFI", broj 55/19) u točki I stavak (1) riječi:'"Zornić Hermedina" zamjenjuju se riječima: "Hadžimuratović Emira".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1075/2019

05. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.