Na osnovu čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 191. sjednici, održanoj 19.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA

UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNOG TRANSFERA -

"KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA -

UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH -

JP AERODROM BIHAĆ" UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima -Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/19) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u tački I stav (1) riječi: "broj: 11/19" zamjenjuju.se riječima: "br. 11/19 i 53/19", a broj: "3.535.000,00" zamjenjuje se brojem: "5.535.000,00 KM".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1059/2019

19. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.