Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 191. sjednici, održanoj 19.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I

NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANA

NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNIM DRUŠTVU

HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR

 

 

I

 

 

Ovom odlukom bliže se utvrđuju kriteriji za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u Privrednom društvu:

Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, l član.

 

 

II

 

 

Kandidati za imenovanje na funkciju iz tačke I ove odluke dužni su ispunjavati slijedeće kriterije:

a)     Opći kriteriji:

1.     da je stariji od 18 godina,

2.     da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,

3.     da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

b)     Posebni kriteriji:

1.     da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.     da je osoba sa visokom stručnom spremom, odnosno visokim obrazovanjem prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa stručnim znanjem iz okvira djelatnosti društva i upućeno u sadržaj i način rada organa upravljanja privrednih društava,

3.     višegodišnje radno iskustvo u struci,

4.     da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

5.     da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora u koji se kandidira,

6.     da nije na funkciji u političkoj stranci,

7.     da nema privatni/financijski interes u Privrednom društvu u čiji se Nadzorni odbor kandidira,

8.     da nije direktor ili član uprave društva,

9.     da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercego­vine ("Službeni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Herce­govine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08),

10.    da nije osoba koju isključuju odredbe Zakona o privrednim društvima i ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15),

11.    da nije osoba koju isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17) i

12.   da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Nadzornom odboru u koji se kandidira.

c)     Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće:

1.     sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i uvažavanja interesa drugih zainteresiranih sudionika,

2.     sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije,

3.     izražena individualnost, inicijativnost, neovis­nost u radu i donošenju odluka,

4.     komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

5.     znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike,

6.     sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,

7.     rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1057/2019

19. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.