Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercesovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 191. sjednici, održanoj 19.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA

NADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRUŠTVA

ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O. ISPRED

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog za imenovanje Pelidija Mirele za člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bnme i Hercegovine, na vremensko razdoblje od četiri godme.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1053/2019

19. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić. v. r.