Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 191. sjednici, održanoj 19.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O. ISPRED

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje Pelidija Mirele za člana Nadzornog odbora Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine, na vremenski period od četiri godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1053/2019

19. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.