Na temelju članka 59. stavak (3) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 191. sjednici, održanoj 19.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU SA RAZDJELA 1202 - SLUŽBA ZA

ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA U

FEDERACIJI BiH NA RAZDJEL 1201 -

VLADA FEDERACIJE BiH

 

 

I

 

 

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/191 53/19) sa razdjela 12. glava 1202. Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH na razdjel 12. glava 1201: Vlada Federacije BiH.

 

 

II

 

 

Preraspodjela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 13.004.038,00 KM vrši se na sljedeći način:

1.     Na razdjelu 12. glava 1202. Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH umanjuje se pozicija:

- ek. kod. 821600 - "Rekonstrukcija i investicijsko održavanje - Smještaj institucija Vlade Federa­cije BiH"

Projekat 1000292 u iznosu od 13,004.038,00 KM.

2.     Na razdjelu 12. glava 1201. Vlada Federacije BiH povećava se pozicija:

- ek. kod. 600000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije BiH" u iznosu od 13.004.038,00 KM.

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija - Federalno ministarstvo finansija, Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine i Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1049/2019

19. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.