Na osnovu člana 59. stav (3) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 191. sjednici, održanoj 19.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU SA RAZDJELA 1202 - SLUŽBA ZA

ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA U

FEDERACIJI BiH NA RAZDJEL 1201 -

VLADA FEDERACIJE BIH

 

 

I

 

 

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) sa razdjela 12. glava 1202. Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH na razdjel 12. glava 1201. Vlada Federacije BiH.

 

 

II

 

 

Preraspodjela sredstava iz tačke I ove odluke u ukupnom iznosu od 13.004.038,00 KM vrši se na sljedeći način:

1.     Na razdjelu 12. glava 1202. Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH umanjuje se pozicija:

- ek. kod. 821600 - "Rekonstrukcija i investicijsko održavanje - Smještaj    institucija Vlade Federacije BiH"

Projekat 1000292 u iznosu od 13.004.038,00 KM.

2.     Na razdjelu 12. glava 1201. Vlada Federacije BiH povećava se pozicija:

- ek. kod. 600000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije BiH" u iznosu od 13.004.038,00 KM.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno stvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Služba za zajed­ničke poslove organa i tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine i Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1049/2019

19. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.